TUNAS 普罗耶克N

印度尼西亚各地的 Tunas 工业区项目

 

Tunas Batam Center 工业区

Tunas Bitung 工业区

Tunas Daan Mogot 物流仓库

Tunas Kabil 工业区

Tunas Daan Mogot 商业园

Tunas Prima 工业区

TUNAS 租户

数十个品牌将其业务委托给图纳斯Tunas工业区

综合 概念

配备完整设施和服务的综合工业用地